JEDNA VZDÁLENOST MÁ DVĚ DÉLKY

[smajlik]

JEDNA VZDÁLENOST MÁ DVĚ DÉLKYVzdálenost, ze které viděl svědek Oros střelbu vraha na Štěfana Jandu a jeho dva bodygardy v Borských serpentinách z okna v posledním patře z průčelí Borské věznice, má dvě vzdálenosti. Tu skutečnou (cca 200 m), kterou si můžete ověřit a porovnat na níže uvedené mapě ze souboru Infomapa města Plzně, a tu, kterou uvedl státní zástupce ve vyšetřovacím pokusu jako vzdálenost 500 m. Uvádím text ze stížnosti pro porušení zákona, kterou v srpnu loňského roku podal exministr spravedlnosti JUDr. Pavel Němec ve prospěch pana Jiřího Kajínka k Nejvyššímu soudu ČR a kde je jasně prokázaná manipulace s fakty ze strany státu.

Podstatnou novou okolností, která byla s to mít vliv na správnost dříve učiněných skutkových zjištění, je zejména výpověď svědka Jana Orose. Tento svědek ve své výpovědi učiněné ve veřejném zasedání dne 24. 5. 2004 (čl. 190-194) uvedl, že byl očitým svědkem vražedného útoku, a podle jeho výpovědi pachatel od místa činu (místo činu je zhruba zachyceno na plánku na čl. 206a a dále rovněž na fotografiích na čl. 90) odešel jinou cestou, než je uvedeno v rozsudku ve věci samé. Tento svědek dále uvádí, že viděný pachatel se posléze velkým obloukem (svědkem popsaným) přes Klatovskou třídu vrátil na místo činu. Zároveň pachatele popsal jako osobu výrazně menší, než ostatní osoby shromážděné na místě činu. Tato svědkova tvrzení tak zpochybňují závěr o vině obviněného Jiřího Kajínka, neboť podle skutkových zjištění krajského soudu v původním řízení měl pachatel od místa činu odejít jiným směrem a v žádném případě se neměl na místo činu vracet.

Výpověď tohoto svědka byla konfrontována rovněž s důkazem předloženým státním zástupcem, nazvaným „Protokol o vyšetřovacím pokusu“ (čl. 222-234). Tento pokus uložil provést policejnímu orgánu státní zástupce s odkazem na ustanovení § 179 odst. 2 a § 180 odst. 2 trestního řádu. Z výsledků tohoto vyšetřovacího pokusu, který měl prokázat věrohodnost výpovědi svědka Orose stran výhledových poměrů z věznice Plzeň-Bory k místu činu, vyplývá, že místo činu se nachází ve vzdálenosti cca 500 m od okna, výhled na toto místo je částečně zakryt vrostlými stromy a keři a vozidlo simulující vozidlo poškozených z tohoto místa vidět není. Rovněž figurant představující pachatele není v místě činu vidět, lze jej spatřit až poté, co se vydá směrem ke Klatovské třídě. Problematičnost tohoto důkazního prostředku však lze spatřovat v několika směrech.

Pokud jde o procesní hodnotu tohoto důkazu, lze pochybovat o tom, zda je státní zástupce oprávněn ze své vlastní iniciativy využít v průběhu obnovovacího řízení institutu zajištění důkazu, který potřebuje pro zastupování obžaloby v řízení před soudem (§ 179 odst. 2 trestního řádu). Toto oprávnění je dále pro účely řízení před soudem zakotveno v ustanovení § 180 odst. 2 trestního řádu. V tomto směru je však nutno přihlédnout k tomu, že v ustanovení § 282 odst. 1 je zakotvena úprava odlišná, která naopak předpokládá, že příslušná šetření může provést jiný orgán činný v trestním řízení pouze na základě pověření předsedy senátu. Mám tedy za to, že tato zvláštní úprava v obnovovacím řízení má přednost před obecnou úpravou v ustanoveních § 179 odst. 2 a 180 odst. 2 trestního řádu, z čehož vyplývá, že státní zástupce k samostatnému předložení tohoto důkazu oprávněn nebyl.

Další námitkou proti tomuto důkazu „vyšetřovacím pokusem“ je jeho nepochybně velmi nízká důkazní hodnota. Je pravdou, že k problematické důkazní hodnotě tohoto důkazu přihlédly soudy obou stupňů (čl.m 987, 1128-1129), avšak pouze nedostatečně. Z protokolu o provedení tohoto úkonu na čl. 224 vyplývá, že místo činu se od oken plzeňské věznice (odkud měl děj svědek Oros sledovat) nachází ve vzdálenosti „cca 500 m od okna směrem k jihu“. Z vlastního protokolu však není patrné, jak byl tento údaj zjištěn, což je překvapivé tím spíše, že tento údaj budí značné pochybnosti. Z veřejně dostupných zdrojů (viz http://www.mapy.cz, kde je možné ověřit vzdušné vzdálenosti na přesných ortofoto mapách) však vyplývá, že tato vzdálenost je podstatně menší, a činí cca 200-220 metrů, což naopak zpochybňuje věrohodnost ve věci učiněného úkonu. Přesto na tento navýsost pochybný údaj odkazuje v odůvodnění napadeného rozhodnutí i Vrchní soud v Praze (čl. 1128)


Z mapy porovnejte sami.

Místo činu se nachází u jižního vjezdu do Borského parku z Klatovské třídy u místa, kde se cesta rozdvojuje. Svědek Oros střelbu pozoroval z posledního patra Borské věznice z průčelí křídla, které má okna přes Klatovskou třídu na místo činu.

obrázekToto je jen malá ukázka toho, jak soud znevěrohodňoval svědky, kterých u soudu vypovídalo přes 20 a ze všech výpovědí vyplynulo, že se vraždy udály jinak a vraždil jiný pachatel, či pachatelé. Ani korunní svědek Vojtěch Pokoš svoji původní výpověď nepotrvdil, odmítl vypovídat. Soud si jeho odmítnutí vyložil jinak, tak, aby mohl žádost o povolení obnovy zamítnout. Dokonce svědkyně JUDr. Jana Chalupová, bývalá pracovnice prezidentské kanceláře, která měla svoji výpověď podepřenou listinnými důkazy, musela podat na soudce Boučka trestní oznámení pro pomluvu, viz sekce "důležité informace".
Osobně jsem se se svými přáteli zúčastnil všech jednání o povolení obnovy u Krajského soudu v Plzni, slyšeli jsme všechny výpovědi svědků, prostudovali jsme rozsudek včetně všech stížností odsouzeného a zamítavá usnesení soudů, navštívili jsme místo činu ještě před stavbou nad Českým údolím, které v roce 1993 vypadalo jistě jinak, např. tam vůbec nemusely býti keře.
Zásadní otázkou zůstává, proč justice a státní zastupitelství manipuluje s důkazy, znevěrohodňuje svědky, aby nemusela povolit obnovu řízení a proč kryje skutečného vraha či vrahy, kteří stále chodí mezi námi ? Proč sám stát porušuje ústavu tím, že neumožnil panu Kajínkovi právo na spravedlivý proces? Pan Kajínek je občanem tohoto státu a má na spravedlivý proces právo. Již místopředseda vlády JUDr. Pavel Rychetský ve své stížnosti podané ve prospěch pana Kajínka v únoru roku 2001 argumentuje tím, že odsouzenému nebyl umožněn spravedlivý proces a tím byla porušena ústava.
Jak si občané tohoto státu mohou myslet, že se u nás dovolají práva a spravedlnosti, když se ho nedovolá ani člověk, kterému jde o vše, tedy o jeho život ?

Lukáš CharvátArrow Video- Reportáž, která popisuje události, které viděl svědek z oken věznice.