Usnesení soudu - návrh ředitele na přeřazení odsouzeného

[smajlik]

Usnesení soudu - Návrh ředitele na přeřazení odsouzeného do věznice s mírnějším režimem pro výkon zbytku trestu odnětí svobody na doživotíČíslo jednací: INt 532/2008 - 26

UsneseníOkresní soud v Šumperku rozhodl ve veřejném zasedání konaném dne 14.08.2008 ve Věznici Mírov v trestní věci odsouzeného Jiřího K a j í n k a , nar. 11.01.1961 v Chrudimi, posledně trvale bytem Praha 10, Křenická č. 811/48, okres Praha, t. č. ve výkonu trestu odnětí svobody ve Věznici Mírov, pro trestné činy podle § 219 odstavec 1, 2 písmene a, f) trestního zákona a další, takto:

Podle § 324 odstavec 1 trestního řádu, § 39b odstavec 1, 2, 4 písmene a) trestního zákona a contrario se návrh ředitele na přeřazení odsouzeného do věznice s mírnějším režimem pro výkon zbytku trestu odnětí svobody na doživotí z rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 23. 6. 1998 č. j. 4T 25/95 - 6941 ve spojení s usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 23. 2. 1999 sp. zn. 1 To 79/98 zamítá .


Odůvodnění:

Odsouzený Jiří Kajínek do 22.8.2004 vykonával, a to nakonec ve Věznici Mírov, v režimu zvýšené ostrahy trest odnětí svobody v trvání 11 roků z rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 20.9.1991 sp. zn. 5T 16/91. V době od 8.2.1994 do 8.2.1996 byl ve vazbě v přípravném řízení v trestní věci, ve které byl později odsouzen Krajským soudem v Plzni, a to rozsudkem tohoto soudu ze dne 23.6.1998 k trestu odnětí svobody na doživotí v režimu zvýšené ostrahy. Tento trest nastoupil dne 22.8.2004, přičemž byla do tohoto trestu započítána shora uvedená vazba v době od 8.2.1994 do 8.2.1996, tedy v trvání 2 roků. Ředitel Věznice Mírov podal návrh na přeřazení odsouzeného Jiřího Kajínka do věznice s mírnějším režimem, tedy do ostrahy, s tím, že odsouzený do 22.8.2004 vykonával zbytek z původního trestu odnětí svobody v trvání 11 roků po zneužití přerušení výkonu trestu ředitelem věznice -nevrátil se, a to v trvání 3077 dnů 17 hodin 30 minut. Pro výkon trestu byl původně zařazen do III. NVS, usnesením Okresního soudu Příbram ze dne 15.4.1992 sp. zn. Nt 702/92 byl přeřazen do II. NVS a usnesením Okresního soudu Jičín ze dne 13.2.1997 sp. zn. Nt 992/96 byl přeřazen do věznice se zvýšenou ostrahou. Ve svém návrhu hodnotí dosavadní průběh výkonu obou shora uvedených trestů s tím, že od 15.1.2002 byl odsouzený přemístěn do nově zbudovaného oddělení v objektu Věznice Valdice uzpůsobenému pro výkon trestu doživotí, k personálu věznice se choval slušně, bezkonfliktně, účastnil se brigádnických a úklidových prací, za což byl i kázeňsky odměňován. Po příjezdu do mírovské věznice (neuvedeno kdy) byl samostatně ubytován v oddělení se zesíleným stavebně technickým zabezpečením s možností kontaktu s ostatními doživotně odsouzenými během vycházky, chování a vystupování odsouzeného je velmi slušné, vydaná nařízení plní a respektuje. V Případě pohovoru se většinou téma snaží převést na nespravedlnost jeho odsouzení. V průběhu dosavadního výkonu trestu byl 24x kázeňsky odměněn (z toho 15x v době od 12.12.1990 do 21.1.1993 a 9x v době od 1.5.2003 do 2.4.2008). Dříve uložené kázeňské tresty byly odsouzenému zahlazeny, poslední takto zahlazené kázeňské provinění bylo spácháno 25.12.2000.

Podle § 39b odstavec 1, 2, 4 písmene a) trestního zákona během výkonu trestu odnětí svobody může soud rozhodnout o přeřazení odsouzeného do věznice jiného typu, který se od věznice, v níž dosud odsouzený trest vykonává, může lišit o jeden stupeň. O přeřazení odsouzeného do věznice s mírnějším režimem rozhodne soud tehdy, jestliže chování odsouzeného a způsob, jakým plní své povinnosti, odůvodňují závěr, že přeřazení přispěje k dosažení účelu výkonu trestu. Z věznice se zvýšenou ostrahou nelze přeřadit odsouzeného, kterému byl uložen výjimečný trest a který dosud nevykonal alespoň 10 let tohoto trestu.

Nutno předeslat, že soud při posouzení návrhu ředitele věznice na přeřazení odsouzeného do věznice s mírnějším režimem nejdříve zkoumal, zda jsou splněny formální podmínky pro takové rozhodnutí. Tedy zda uplynula lhůta nutná k tomu, aby soud vůbec mohl návrh posoudit po materiální stránce. I když odsouzený původní trest odnětí svobody v trvání 11 let vykonával původně ve III. NVS a nakonec ve věznici se zvýšenou ostrahou, kde je stejný režim, není možno tuto dobu posuzovat společně s později uloženým trestem výjimečným, tedy trestem odnětí svobody na doživotí. Tento trest odsouzený nastoupil dne 22.8.2004, přičemž byla započítána vazba v trvání 2 roků. Zákonodárce v ustanovení § 39b odstavec 4 písmene a) trestního zákona jako podmínku k přeřazení odsouzeného, kterému byl uložen výjimečný trest, předpokládá, že odsouzený z tohoto trestu musí vykonat alespoň 10 let odnětí svobody. Tato lhůta uplyne po zápočtu vazby až dne 22.8.2012, proto návrh ředitele věznice je předčasný a soud jej jako takový zamítl. Na tomto názoru soudu nemůže nic změnit ani odsouzeným vzpomínané usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 12.2.2002 č.j. 5Nt 201/2002-83, kterým bylo rozhodnuto, že odsouzený oba tresty, jak ve věci sp. zn. 5T 16/91 Obvodního soudu pro Prahu 4, tak ve věci Krajského soudu v Plzni sp. zn. 4T 25/95, vykoná ve věznici se zvýšenou ostrahou.Poučení: Proti tomuto usnesení je přípustná stížnost do 3 dnů ode dne oznámení. Stížnost má odkladný účinek.


Okresní soud v Šumperku dne 14.08.2008


Mgr. Lubomír Kozák, v.r. předseda senátu
Za správnost vyhotovení: Marcela Šavelová